Vajag, vajag, vajag - February 14th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 14th, 2007

[Feb. 14th, 2007|08:53 pm]
vajag
[andrio]
varbūt kāds var piedāvāt sev nevajadzīgu šādu (abos galos ir tādi štekeri kā pc bāžamie ) PC minitora savienošanas kabeli?
link1 comment|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | February 14th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]