VSK - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Vientuļo Siržu Klubs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| FotoAkcija ]

Feb. 3rd, 2012|10:55 am

dunduks
Nu tad DLDzD cienījamajam Nīgro vecbiedram [info]divi_g!

Kā jau pienākas kārtīgam nīgram no klātienes apsveikšanas viņš ir apņēmies izvairīties, bet tas mūs netraucēs kaut vai virtuāli viņu mest gaisā (zemie griesti visu padara tikai interesantāku) un reizēm pat arī noķert, priekā! :-)
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.