muzons [entries|archive|friends|userinfo]
muzons

[ website | TAGI ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Carcharoth Λ.V. - 2011:2009 [Feb. 4th, 2012|10:41 am]

nefolk2
[Tags|, , , , , ]
Šīzīgs speisblekmetāls ar pārpasaulīgu (miskastes) skaņu, līdzīgs Darkspace un De Silence et d'Ombre, tikai vēl haotiskāk/ļaunāk

http://spaceblackmetal.blogspot.com/search/label/Carcharoth

visi linki strādā [rapidshare]

:: [info]spaceblackmetal
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]