muzons [entries|archive|friends|userinfo]
muzons

[ website | TAGI ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

syndrome & de7s - utopija [2010] [Sep. 16th, 2010|10:06 pm]
antireality
[Tags|, ]de7s dzejas krājums 'utopija' autora lasijumā, pavadijums - syndrome

mītavas/rīgas/ādažu improvizācijas kolektīva 5 albōms 13 gadu pastāvēšanas laikā
saturs:
01 - syndrome - dzeltens vējš sarkana dūmaka [live@radionaba 17.04.2008]
02 - syndrome & de7s - zaļais putenis. dubultīgi lēni [live in mitau 16.01.2010]
03 - syndrome & de7s - zilais marta vidus [live in mitau 16.01.2010]
04 - syndrome & de7s - knuniedmrlrsn [live in mitau 16.01.2010]

link5 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]