muzons [entries|archive|friends|userinfo]
muzons

[ website | TAGI ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Eleven Tigers [Nov. 5th, 2010|11:42 am]
kromuzika
[Tags|, , , , ]

Clouds are Mountains Cover Art 
Patiesībā no šī albūma man pa prātam nāca tikai viena dziesma, bet nu varbūt citiem patiks arī atlikums.

картинка, оставленная пользователем

Šeit tas pats, no relīzes viena dziesma tik iekrita ausīs, bet varbūt kādam patiks arī atlikums.

Fold Cover Art
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]