muzons [entries|archive|friends|userinfo]
muzons

[ website | TAGI ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

rekomendējams koncerts 5dien, 4. jūnijā [Jun. 2nd, 2010|03:54 pm]
antireality
[Tags|, , ]

aki onda no japānas, patrick mcginley no asv un pulka vietējo grabinātāju - bērnu rīts, white tide, artūrs punte, yevgeny droomoff, mārtiņš roķis, sound meccano. 5diena, 4.jūnijs, sākums 19:00, ieeja no 18:00
 vairāk infō telinkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]