muzons [entries|archive|friends|userinfo]
muzons

[ website | TAGI ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Edith Piaf - "Les Flons-Flons (live)" 7''EP - 1970 or 1973? [Melodija (būtlegs - neoficiāls relīzs)] [Nov. 2nd, 2010|10:14 pm]
kakis
[Tags|, , , , , , ]
[music |Coil presents Black Light District -Refusal Of Leave To Land]

Edith Piaf - "Les Flons-Flons (live)" 7''EP - 1970 or 1973? [Melodija (būtlegs - neoficiāls relīzs)]

Photobucket

4 skaņdarbi / 11:42 min. / mp3 / 193 kbps / 29,6 MB / ID3 tagi sataisīti / 4 foto / no-ripots no 33 1/3 7"EP bez jebkādas skaņas uzlabošanas, lai jūs dzirdētu plati tieši tā kā tā skan (protams notīrīta pirms ieraksta)

Nedomāju, ka kādu vajadzētu ar šo franču estrādes dīvu iepazīstināt. Tādēļ nekāda informācija nesekos.

Līdz nākamajai reizei!
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]