almighty_j ([info]almighty_j) wrote in [info]conspiracies on February 19th, 2011 at 12:28 am
Skalārais darbojas pēc idejas tā, ka divus pretfāzē vērstus elektromagnētiskos starojumus raida uz konkrētu punktu, kur tie veido interferenci vai viens otru nokancelē. Attiecīgi tajā vietā var izmainīt gaisa masu kustību, temperatūru, mitruma koeficientu, u.c. - citiem vārdiem sakot, izmantot kā meteoroloģisko ieroci*.

* for further information check T.E.Bearden, "Soviet Weather Engineering over North America".. (60 min video)
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.