morālā poha dzīves garumā - May 15th, 2012 [entries|archive|friends|userinfo]
ziimogvasks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 15th, 2012

[May. 15th, 2012|11:50 am]
pirmā brīvdiena bija ar pieņemamu noslēgumu (nedaudz alus kolhozā)
linkAtstaat ziimogu

navigation
[ viewing | May 15th, 2012 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]