Citi [entries|friends|calendar]
//

[ website | Mana lapa ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[26 Mar 2015|12:10pm]

etalonfunkcija
Martā mani atlaida no darba, no kura decembrī es aizgāju pati.
2 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]