Citi [entries|friends|calendar]
//

[ website | Mana lapa ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[28 Jul 2015|10:01pm]

etalonfunkcija
"Rīga laikam gan ir ļoti romantiska pilsēta," es nodomāju vakar, divos kvadrātmetros saskaitot septiņas 20-30 gadus vecas jaunkundzes rozā apģērbā.
post comment

[24 Jul 2015|06:17pm]

bagdarama
Pēc baltu ziloņu pakalniem mājās atradās pirmie četrdesmit deviņi stāsti. Hemingvejs nav savs, bet ir labs. Ļoti nežēlīgs gan pret sievietēm, nekrietns pat.
1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]