Citi [entries|friends|calendar]
//

[ website | Mana lapa ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[13 Aug 2018|08:01am]

etalonfunkcija
Ja gribas, lai laiks vilktos, jāsāk ļoti, ļoti kaut kas gaidīt. Tad katra diena ir kā negribēta mūžība.
5 comments|post comment

[10 Aug 2018|11:41pm]

jim
Meklējot kādu konkrētu ierakstu, ieskatījos savos senolaiku cibas ierakstu arhīvos. Ak vai, cik mutuļojoši un noslēpumaini kādreiz izdevās reģistrēt dzīvi, cik līksmi un sadraudzīgi reiz dzirksteļoja visu komentāri. Kur tas viss palika? Kālab viss laika gaitā čūkstēdams nodzisa?
16 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]