Citi [entries|friends|calendar]
//

[ website | Mana lapa ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[28 Nov 2014|09:53pm]

etalonfunkcija
Nu ko, rīt pēdējā darba diena. Pēc tam ir nezinkas.
1 comment|post comment

[24 Nov 2014|08:48pm]

etalonfunkcija
Biju uz darba interviju. Kaut kādā ziņā interesants piedāvājums - biroja administratore filmu producēšanas kompānijā - bet alga vēl zemāka par līdzšinējo, kas jau tā ir pie vecākiem dzīvojoša studenta līmenī. Pie tam, tas būtu tīri biroja/recepcijas darbs - uzņemt apmeklētājus, piedāvāt kafiju, atbildēt uz e-pastiem, pieskatīt, vai nav beidzies papīrs ne printerī, ne tualetē, ganīt čekus par iepirkumiem no māksliniekiem un, iespējams, augstākā pilotāža - veidot Power Point prezentācijas pičingiem. Toties kruta producentu kompānija.. Bāzt kāju durvīs kā vien var, vai arī tam, kurš iesēžas administratora krēslā, nav nākotnes tuvāk laukumam?
15 comments|post comment

[18 Nov 2014|12:48pm]

etalonfunkcija
Iet un neiet. Ir iedomas un vēlmes, nav realitātes. Dienas ir tumšas jau no paša rīta.
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]