Citi [entries|friends|calendar]
//

[ website | Mana lapa ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[10 May 2018|09:10am]

arii_cirsliitis

[lavendera]
Cirslītis runā pa telefonu ar draudzeni, stāsta, ka tūlīt pat sakārtos somu un izies no mājas, lai dotos pie viņas ciemos. Iemet somā maku, cienastu, parpaliņas un, turpinādams sarunu, staigā pa istabu un visās malā meklē mobilo, nevar atrast, bet bez tā tak neies ārā no mājas.
Saka draudzenei: es jau dotos tūlīt pat, bet telefons kaut kur noklīdis.
5 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]