Citi [entries|friends|calendar]
//

[ website | Mana lapa ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[27 Jun 2016|01:53pm]

arii_cirsliitis

[svesinieks]
Cirslītis (ne jau es), rīta autopilotiņā, braucot ārā mašīnu no garāžas, iebrauca sānos automašīnai, kuru tur atstāja vēl guļojošais draudziņš, un kura tur parasti nav. Un samazināja savus brīvos līdzekļus par ~400e. Būtu labāk Daugavā iemetis, vismaz izpaliktu kauna traips līdz šim visai ciešamajā autovadīšanas pieredzē.
post comment

[27 Jun 2016|12:52pm]

jim
Draugi, vai kādam nav lieks makbuka lādētājs?
8 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]