Citi [entries|friends|calendar]
//

[ website | Mana lapa ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Afišiņa. [10 Feb 2017|01:53pm]

jim
"Septiņām neveikla seksa reizēm" būs daži seansi "Splendid Palace" kopā ar Katrīnas Neiburgas "Garāžām". Vairāk šite.

"Divas sievietes, viens seanss"
3 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]