klik mī! - June 28th, 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
virginia_bitch

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 28th, 2008

[Jun. 28th, 2008|11:11 pm]
tā vien liekas, ka šobrīd kaut kas slikts notiek. varbūt ne lietu, bet domu pasaulē. tik kluss. un nekur neviena. arī pretējos logos. un uz ielas nekā. un gaisā nekā. ēteris tukšs. visa apmānīta. atstādināta.
gultā elpo segas kalns, kurš nāk virsū kā kāpa.
linkpost comment

navigation
[ viewing | June 28th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]