friends [entries|archive|friends|userinfo]
Teloah

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 8th, 2022|10:07 am]

zin
[Tags|]

vienmēr mans mīļākais gadalaiks ir vasara!
un nu jau viņa faktiksi ir klāt. zaļā zāle, pienenes, visss dzied, atmodies un dzīvs!! <3
mīlu būt no pirmajiem virs +15 līdz pēdējiem. agrie pavasari un drūmie rudeņi man nepavisam netīk. ziema ir laba tikai uz pastkartītēm, pa logu, vai uz kalna.
linkpost comment

[May. 8th, 2022|10:11 am]

zin
[Tags|]

Where I End and You Begin
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]