sickboy - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Mar. 20th, 2024|05:43 pm

sickboy
Tas brīdis, kad satiec gabēnu un brīnies, cik viņš ir sakarīgs cilvēks un domā: mums tiešām ir superego attiecības? Bet tad atskārsti, ka ir saderība pēc psihosofijas.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: