sickboy - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Mar. 15th, 2024|09:46 am

sickboy
Man vienmēr bija kļūdaini licies, ka man netrūkst sievišķās enerğijas un vajag attīstīt vīrišķo. Īstenībā - kaut kādos aspektos man vajag attīstīt sievišķo - lai labāk sakonektētu ar sievieti.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: