armands [entries|archive|friends|userinfo]
Tāda veida informācijai jābūt tavā bio tur augšā,

[ website | armn ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

areems domiņas [Mar. 12th, 2018|11:07 pm]
[Tags|]

atradu savu pirmo mājaslapu ("blogu") no 2002. gada

Armanda domiņas
Link15 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]