sarma-karma - [entries|archive|friends|userinfo]
sarma

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 22nd, 2010|11:13 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Lai gan es nekad neesmu sev izvirzījusi nekādus mērķus, par ko man tur jākļūst, kas jāsasniedz, cik jāpelna un visas tās citas cilvēka cieņu pazemojošās lietas, man ik pa laikam vajag atbildēt uz jautājumu, vai mana dzīve tagad ir jēgpilna. Tā nu es sēžu un mokos ar šaubām. Kod kurā pirkstā gribi, visi sāp
LinkLeave a comment