sarma-karma - [entries|archive|friends|userinfo]
sarma

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 15th, 2010|12:37 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Pēdējā laikā es esmu tik laba, tik laba. Turpmāk tā būs mana patiesā būtība
LinkLeave a comment