Welcome to tha Jungle! - [entries|archive|friends|userinfo]
rollout

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 17th, 2005|08:18 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
blin
bija viena saulaina diena un tajā pašā Es apdedzināju muguru,
tagad jūtos kā leduslācis lietusmežā.
linkljeri_ljeri