"Laime · tur · vien, · kur · miroņi · trūd · - · lūdz · Dievu, · lai · piesūta · trieku!"


Post a comment

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Top vakariņas I
Krāsnī cepta cūkgaļa ķiplokos. Pasta ar siera, dateļu, indijas riekstu un kaperu mērci. Gatto Negro Cabernet Savignon sarkanais. Mans labākais izgurdojums līdz šim.
Tags:
* * *

Read Comments

* * *

Reply to this entry:

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.