paslepus_lidoju - May 25th, 2012 [entries|archive|friends|userinfo]
paslepus_lidoju

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 25th, 2012

karsti akmeņi/ vēss vasaras vējš [May. 25th, 2012|08:13 pm]
drīz vien pēc tam, kad beigusies fiziskā mīlestība, izbeidzas arī dzeja. gandrīz visi manas paaudzes dzejnieki ir vai nu miruši vai apklusuši. /jānis rokpelnis./
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | May 25th, 2012 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]