Ilūziju purvā's Journal -- Day [entries|friends|calendar]
Ilūziju purvā

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

bungee [12 Jul 2011|10:25pm]
[ mood | excited ]

Ir realizēts viens no skolas laiku sapnīšiem no sērijas "būtu jau forši, bet ne tik ļoti, lai tagad sevi pārvarētu, izraktu naudu un speciāli uz turieni brauktu" - izlecu ar gumiju Siguldā no vagoniņa. Sajūtas kolosālas!

3 comments|post comment

navigation
[ viewing | July 12th, 2011 ]
[ go | previous day|next day ]