Mirkļu konservācija - 12. Jūlijs 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
Saprāta balss

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

12. Jūlijs 2008

Dzirdes tests [12. Jul 2008|15:52]
[Skaņas |Craig Armstrong - Childhood 2]

Šādas lietas liek aizdomāties - http://www.horselstest.no/english/
LinkPiebilst

navigation
[ viewing | 12. Jūlijs 2008 ]
[ go | Iepriekšējā diena|Nākošā diena ]