Khe-he - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
khehe

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Divi_G Puksts ]

Sep. 30th, 2011|08:57 pm

khehe
Daži linki uz EatLiver:
http://www.eatliver.com/i.php?n=7749
http://www.eatliver.com/i.php?n=7754
http://www.eatliver.com/i.php?n=7762
http://www.eatliver.com/i.php?n=7747
http://www.eatliver.com/i.php?n=7770
http://www.eatliver.com/i.php?n=7779
http://www.eatliver.com/i.php?n=7786
http://www.eatliver.com/i.php?n=7771
http://www.eatliver.com/i.php?n=7743
http://www.eatliver.com/i.php?n=7746

Visādi citādi ir skaidrs, ka šis žurnāls ieiet hibernācijā. Nu, varbūt dažreiz tos pašus ītliverus dažus ielikšu. Citādi dažus jokus šārēju caur gūgles rīderi/buzz, tā kā laipni lūgti (tur gan ir ne tikai joki).
Link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.