Pussprāguša galda hokejista piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
kaszczejs

[ website | Pamatblogs krieviski ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| GH skola = Politikas dumbrājos = ЖЖ - Ciba krieviski = Pasts Erudītu Līga ]

Nov. 17th, 2012|06:49 pm

kaszczejs
Ne Kains, ne Ābels vēl nebija ebreji, derība ar dievu tika noslēgta vēlāk :) Un ebreju-arābu lamām vispār maz sakara ar reliģiju (daļa īstenticīgo Izraēlas ebreju vispār neatzīst Izraēlas valsti, jo tā dibināta bez mesijas atnākšanas). Tas ir konflikts par naudu un teritoriju. Arābu radikāļi, piemēram, pūlas iegalvot, ka ebreji Palestīnā nekad nav dzīvojuši - kas grūti savienojams ar islamā atzīto bībeli.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.