iokaste - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
iokaste

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 22nd, 2021|06:37 am

iokaste
Lasu Sbeketa mazo pelēko (jauno) grāmatiņu, tur piem. ir teksts - "Kurp tu dodies manu lāga zēn, ar savu kaziņu" (tur uz skatuves bija uznācis čalis, kurš turēja kazu aiz raga un pret gaismu izskatījās kā kentaurs juniors).
Un lasīt ir grūti, jo acis ir samidžinātas ar tviteri, instagramu utt.

Šķiet, ka interneti, FB, tik-toki ir Čūskas kalpi, kuri midžina nost uzmanību. Bet uzmanības gaisma jau arī ir dievišķā dzīvības enerģija, kas dzen asnu no zemes vai nagu no pirksta laukā. Tāpat izskatās, ka Čūska ir pārņēmusi pasauli, vismaz internetu, bet pēc iņ-jaņ principa jābūt arī baltai lāsītei, bet nedod saredzēt.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: