iokaste - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
iokaste

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 18th, 2021|07:18 pm

iokaste
covidu izdomāja mākslīgais intelekts.
vienā vistu firmā MI kalkulēja cilvēku paradumus pirkt vistas, kas tos ietekmē ect.
summa summarium - cilvēki sēž ieslēgti kamerās ēd vistas, vegāni sapērkas suņus un ar vistām baro tos.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: