iokaste - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
iokaste

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 8th, 2021|09:51 am

iokaste
zirnekļi šķiet lietderīgie kukaiņi, jo viņi ēd visādus odus, mušas u.c. parazītus. bet šorīt ieraudzīju, pa manu lasāmkrēslu lienot, milzu zirnēkli - tādu kā divi īkšķi. tas ir perebors un uzmetu viņam grāmatu "Apziņas parazīti". salīdzinājumā ar sirseņiem, viņa skelets bija švakāks.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: