iokaste - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
iokaste

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Oct. 23rd, 2021|05:10 pm

iokaste
ir cilvēki, kuri saņem atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem ar sāpēm.
piemēram - noformulē jautājumu, ja vecā rēta neilgā laikā iepulsējas, tad atbilde ir "jā".

bet ir cilvēki, kuri saka, ka 99% gadījumu uz visiem jautājumiem ir viena atbilde - "nauda".
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: