iokaste - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
iokaste

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

sirēnas Sep. 16th, 2021|08:12 am

iokaste
latgalietēm patīk sodīt. viņas nemeklē burkānu, bet uzreiz ķeras pie pātagas. jo citādāk nevarot, jo tā ir taisnīgi.
latgalietēm patīk štātēties un pieņemu - viņām skaistums ir varas instruments. bet man vienalga viņas šķiet maģiski valdzinošas.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: