iokaste - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
iokaste

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Aug. 25th, 2021|09:36 am

iokaste
Skatos tinderi un var redzēt pāris tendences. Dominē krievietes, varbūt daļa nav no iebraucējām, bet Krievijas - cer te dabūt bagātos bandītus. Kopumā krievenēm patīk stils a ļa laima bezsmertnaja, bet latvietēm - labi paēst, pie tam, jo tālāk uz laukiem, jo brangākas meičas. Ir diezgan daudz ķīnietes?
Bet kopumā jāteic, ka labas, pārdomātas fotogrāfijas, cilvēki piestrādājuši. Pieņemu, ka šeit redzama sabiedrības drosmīgākā un kreatīvākā daļa.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: