iokaste - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
iokaste

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

40. skolas brandmūra zīmējums Aug. 21st, 2021|09:29 pm

iokaste
tas zīmējums pats par sevi ir diezgan liels sūds, bet no Brektes jau neviens neko foršu negaida.

nelāgā lieta ir tā Rīgas domes darboņu nevēlēšanās rīkot sabiedrisko apspriešanu. pašas skolas, iedzīvotāju ignorēšana. tipa - riteņbraucēju celiņu projektē un veido cilvēki, kuri paši ar riteni nebrauc.
esmu tos ierēdņus redzējis tuvplānā - ļoti kāri iztapt priekšniecībai un ienīst visus, kas zemāki (normālā tauta, protams, ir zemāka). vertikālā hierarhija ir atbaidoša kalpu slimība.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: