iokaste - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
iokaste

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

afganistāna Aug. 17th, 2021|08:25 am

iokaste
Afganistānas problēma ir multikulturālisms, tur ir apt.60% ir puštuni, 20% tadžiku, tad 10% uzbeki (kuri ir gudrāki un viltīgāki par pārējiem) u.c. Rezultātā ir etniskās nesaskaņas un pif paf, jo Afganistānā publika ir jaunāka, ar karstākām srdīm. Un Budas statujas ir kā okupācijas piemineklis - nah!

ASV to izmantoja un puštunus apspieda - vadošajos amatos salika ziemeļniekus (tadžikus, uzbekus). Taleban cīnās par puštunu nacionālo neatkarību.

Taleban (puštuniem) būtu jāatdod daļa Afganistānas teritorijas Tadžikijai un Uzbekijai (ar visiem sveštautiešiem)- teritoriju un iedzīvotāju apmaiņa mononacionālai valstij un ilgstošam mieram. Tāpat kā Serbijai jāatdod daļa Kosovas Albānijai.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: