iokaste - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
iokaste

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May. 21st, 2021|04:49 pm

iokaste
Hikikomori skaņa atgādina koh-i-noor, kas ir dimants un arī čehu zīmuļu marka.
Bet hikikomori (NEET) apjoms sasniedz 15% no jauniešiem un tikai pierāda, ka finansiāla palīdzība diskvalificē (pie zemes spiež). ar ES naudas palīdzību Baltijas valstis tiek pārvērstas par hikikomori republikām.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: