iokaste - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
iokaste

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May. 10th, 2021|01:46 pm

iokaste
sakarā ar ierobežojumiem modes nami Humania sāk darbadienu no 9iem. bet rajona nagažas to nezin, to pa TV nestāsta.
tā mierīgi var bez rindas un panikas apčamdīt vecas lupatas; konstatēt, ka 34 izmērs ir sarāvies.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: