iokaste - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
iokaste

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May. 3rd, 2021|08:26 am

iokaste
Biju pie ārsta un viņš apvaicājās par manu seksuālo dzīvi. Un man automātā paspruka - vai ir pieejama kāda valsts apmaksāta programma?
Tad padomāju, tas tā varētu būt. Uz medicīnas/terapijas punkta pamata Veselības ministrija piedāvā seksu bez ekspektācijām.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: