iokaste - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
iokaste

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Aug. 23rd, 2019|12:52 pm

iokaste
cilvēki sazinās arī telepātiski.
satiekas - nolasa svarīgākās domas, nodod mesidžu (gribot vai negribot) un tad sāk runāt vārdos.
tikai štelle ir tāda, ka telepātiski mēs nevaram būt manierīgi, sapušķot krāsas vai ko noklusēt. tamdēļ tāda plika saziņa nav modē. labāk jau jaukos vārdus + jauko naudu.

var arī teikt, ka vārdos (tagad) runā tarakāni, kas mūsu galvās.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: