sen jau vairs nestopoju -- Day [entries|friends|calendar]
būs savādāk

[ website | mājene ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[24 May 2009|10:45pm]
Pirmais akmens no manis windows 7 (CR) dārziņā - nav manas videokartes atbalsts, jebšu - normāli nav iespējams uzinstellēt "unsigned" draiverus. Tā kā laikam jau atkal būs kāds gads jāgaida... :D
2 comments|post comment

navigation
[ viewing | May 24th, 2009 ]
[ go | previous day|next day ]