I Want You To Kite! -- Day [entries|friends|calendar]
Jankums

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[25 Apr 2007|02:56pm]
Jūs jau noteikti būsiet dzirdējuši vai lasījuši tos jokus par Čhaku Norisu. Vakar vakarā radās doma, ka līdzīgus varētu arī sadomāt par Dr. House. Nu piemēram:
- Pieaugušam cilvēkam ir apmēram 5l asiņu. Dr. Housam vesels hektolitrs.. :)
- Kāpēc cilvēkiem ir migrēna? Vnk tajā brīdī Dr. Housam iesāpās galva. Galvassāpes ir tik spēcīgas, ka tās ietekmē visus zemeslodes iedzīvotājus. Bet viņam tā tikai iesāpās..
utt...

1 comment|post comment

navigation
[ viewing | April 25th, 2007 ]
[ go | previous day|next day ]