I Want You To Kite! -- Day [entries|friends|calendar]
Jankums

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[09 Mar 2006|04:15pm]
Veel nesen biju pilniigi pret snowboard. Tagad uz sleepeem vairs nemaz negribaas virsuu kaapt.
Sabiju Eegjiptee. Muusu surf centrs atradaas blakus milziigam kite centram. Saskatiijos un saklausiijos visaadus briinumus. Nu ko? Buus jaasaak arii ar kite.
3 comments|post comment

navigation
[ viewing | March 9th, 2006 ]
[ go | previous day|next day ]