there is no hierarchy of oppressions [entries|friends|calendar]
echoes

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[24 Nov 2014|10:17am]
ja pie jums pusdienās nāktu visādi cilvēki, no kuriem kāds neietotu uzturā visādus tradicionāli plaši lietotus produktus, vai jūs gribētu, lai jūs pirms tam par to pabrīdina?
8 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]