DjCrack's Journal [entries|friends|calendar]
DjCrack

[ website | :: DjCrack :: ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

tik ļoti gribas.. [17 Oct 2006|07:45pm]
[ mood | nekāds.. ]
[ music | Ray LaMontagne - Trouble ]

Vakaros gribās Kādam uzrakstīt.. pie Kāda aizbraukt.. pieglausties uņ sabučāt.. gribās to sajūtu, ka esi Kādam vajadzīgs, ka Kāds pēc tevīm ilgojās un, ka vienkārši nespēj bez tevis.. Bet kā ir tā ir.. neesmu Kādam vajadzīgs..

post comment

tests [17 Oct 2006|08:21am]
[ mood | sad is for me ]
[ music | India Arie - Good Man ]

tests
1
2
3
4

post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]