все как у людей - October 24th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
antagonist

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 24th, 2011

...pirmais bija vārds un tas bija mans vārds [Oct. 24th, 2011|02:02 pm]
[Current Music |Johnossi - Party With My Pain]

...un mans vārds ir šodien, tāpēc, dārgie draugi vai par ko nu jūs paši sevi uzskatāt, būsiet gaidīti šovakar pēc 19.00 Vasaras ielā. Pasākums nav paredzēts kā majorāls dzerstiņš līdz rīta gaismai, jo tomēr darba nedēļa un tā, bet vairāk kā iespēja satikt mani, man kā iespēja satikt jūs un mums visiem kā iespēja izmantot savas brīvības uz pulcēšanos.
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | October 24th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]