все как у людей - February 8th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
antagonist

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 8th, 2011

par kino nosacīto klasiku [Feb. 8th, 2011|05:44 pm]
[Current Mood |ffffffffuuuuuuuuu]
[Current Music |The Prodigy - Out Of Space]

SPOILERS! SPOILERS! SPOILERS! SPOILERS! SPOILERS! SPOILERS! SPOILERS!
Lai gan pofig, tāpat nav vērts skatīties.

Lūk paskatījos на днях Salo jeb 120 Sodomas dienas. Nepatika. Protams, Pasolīni arī netaisīja to filmu ar domu, ka tai būtu jāpatīk, tieši pretēji – ja kaut nedaudz iedziļinās visā pasākumā, var to novērtēt kā konceptuālu un politisku darbu'n'stuff, un tīri patikt šāda filma var tikai stipri slimam indivīdam.
Īsumā, Pasolīni savulaik centās panākt to pašu, ko mūsdienās vairāk vai mazāk (atkarībā no filmas) elegantākā veidā dara Haneke - uzņem filmu, un tad teikt, ka, ja skatītājs to ir noskatījies līdz galam, tad manu domu viņš nav uztvēris. Nu tur – vardarbības padarīšana par izklaidi – slikti'n'stuff.
kur Pasolīni nolažoja )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | February 8th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]