ance's Journal -- Day [entries|friends|calendar]
ance

[ website | info ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[28 Jan 2010|09:36pm]
[ mood | + ]
[ music | BC ]

Uh, biju jau gandrīz aizmirsusi par cibas eksistenci. Visā šitajā tviteru un bloger-emuāru ērā. Kaut kā vairs nav iekšā aprakstīt visus mazsvarīgos un varbūt arī mazliet svarīgos dzīves sīkumus. Bet ir forši ko šitādu atkal uziet un palasīt, kas tad apkārt notiek ;) [šis bija ļoti svarīgs ieraksts!]

post comment

navigation
[ viewing | January 28th, 2010 ]
[ go | previous day|next day ]