ance's Journal -- Day [entries|friends|calendar]
ance

[ website | info ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

pilnmēneššš [10 Feb 2009|04:15pm]
[ music | bungu bunga ]

Šodien man ir tik ļoti aizpampušas acis, ka es nemaz neredzu, ka ir diena. No lekcijām nācās doties prom, jo tik un tā izlasīt neko nevarēju, kas ir rakstīts uz tāfeles. I`m sooo īmō.

post comment

navigation
[ viewing | February 10th, 2009 ]
[ go | previous day|next day ]