ance's Journal -- Day [entries|friends|calendar]
ance

[ website | info ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Mango fū pē [06 Feb 2009|04:37pm]
[ music | rekāmrādiō ]

Kurš ir tas ideōts, kas izdomāja portāla Mango reklāmu? Nu fak, piesiet pie staba un nomētāt ar akmeņiem. Mango TEV!

post comment

navigation
[ viewing | February 6th, 2009 ]
[ go | previous day|next day ]