ance's Journal -- Day [entries|friends|calendar]
ance

[ website | info ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Screampiece - For This Day - jauna dziesma [12 Dec 2008|04:18pm]
[ mood | gogogo! ]
[ music | Screampiece - For This Day ]

Hei! Mani puikas ir uzcepuši jaunu kūku, šoreiz mazliet ar smeldzīti, hehe. Pakalusīties var te vai te . Kura no lapām kuram labāk tīk. Atsauksmes? Kritika? Prieka spiedzieni?

17 comments|post comment

navigation
[ viewing | December 12th, 2008 ]
[ go | previous day|next day ]