agora - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
agora

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Tagi | TrZ | Puxc ]

Nov. 17th, 2005|09:41 am
agora
Mani kā latvieti ļoti priecē tas, ka ne tikai pie mums politiķi ir āksti. Šoreiz politiskais ākstīgums ir uzpeldējis Francijā, kur daži ļauži paziņojuši, ka nemieros Francijā vainojama poligāmija. Jo "jauniešiem trūkst tēva" un "nav neviena, kas uzraudzītu šos jauniešus no poligāmām ģimenēm, viņiem nav piesaistes, viņi ir nestrukturēti". Un, vēl jo vairāk, "poligāmija noved pie "nespējas sniegt tādu izglītību, kāda nepieciešama organizētā, normatīvā sabiedrībā".
Varbūt daļēji tā ir taisnība. Bet nu, paskatīsimies no otras puses - kā ir ar nepilnajām ģimenēm, tur taču arī nav tēva? Vai tādēļ cilvēki no nepilnām ģimenēm, mani ieskaitot, rīko grautiņus? Vai varbūt tie, kas nerīko, ir novirze no normas? Un kā Eiropa izdzīvoja bez grautiņiem pēc 2.Pasaules kara, kad daļa tēvu bija gājuši bojā kara laikā? Tur tak vajadzēja būt vienam dumpim aiz otra?
Savukārt, kā ģimenes stāvoklis traucē izglītoties, es patiesi nesaprotu.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.