UrbanTrip's Friends [entries|friends|calendar]
UrbanTrip

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[21 Oct 2018|12:42pm]

krii
Bļāviens, kā es esmu nodzīvojusies līdz tam, ka gavilēju, ja man nedēļā brīnumaini parādās divas nosacītas brīvdienas, kurās turklāt jāpagūst miljoniem citu darbu?
Ieskrūvē!

[17 Oct 2018|12:40am]

krii
Kaut ko padarīju. Iekļāvos. Hmmm, pašai brīnums.
Arlabunakti, mīļā ciba, mans patvērums un stiprā pils.
Jau 3 skrūves | Ieskrūvē!

[14 Oct 2018|08:49pm]

krii
Šīs divas dienas nav būtiski samazinājušas nepadarīto darbu sarakstu.
Toties pagājušajā naktī pirmo reizi pēc vēlēšanām nogulēju vairāk nekā sešas stundas no vietas. Atguvu labo sajūtu, kāda ir, izkāpjot no gultas bez tahikardijas.
Man ļoti negribas aizlaist dirsā neko no iesāktajiem darbiem, bet nespēju izkalkulēt iespēju padarīt visu, un, kad es par to domāju, man sākas panikas lēkme, un tad es nevaru padarīt vispār neko.
Jau 2 skrūves | Ieskrūvē!

[12 Oct 2018|08:36pm]

krii
Vispār es jūtos ļoti slikti, bet esmu gatava pasūtīt un uzmest visus, kuri no manis vēl gaida kādus e-pastus vai ko citu, kas prasa kaut nelielu intelekta piepūli.
Gribu gulēt/raudāt/piedzerties/nomirt/lai visi atpišas.
Jau 1 skrūve | Ieskrūvē!

[11 Oct 2018|06:58pm]

krii
Šajā dzīvesposmā (kuru es īstenībā ļoti mīlu) nemitīgi nākas savu ķermeni ar pātagas plīkšķiem piespiest būt aktīvam, pēc tam ar vāles belzieniem izslēgt, lai pagulētu, un tā nemitīgā pārmaiņu ritmā, un kaut gan tiklab pātagas, kā vāles ir ķīmiskas vielas, tomēr bažīgi domāju par, iespējams, visai tuvo mirkli, kad kaut kad skrējienā saļimšu nevis pārnestā, bet ļoti, ļoti burtiskā nozīmē.
Jau 1 skrūve | Ieskrūvē!

navigation
[ viewing | most recent entries ]