UrbanTrip's Journal -- Day [entries|friends|calendar]
UrbanTrip

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[07 Oct 2004|03:01pm]
Sapļāpājos ar vienu beibi, kura uzsākusi (nezinu, kāda prieka pēc, personīgā vai profesionālā, bet tas arī nav tik svarīgi) braukāšanu pa visām Latvijas karabāzēm (tādu esot ap 80) - ar mērķi paskatīties, pafotografēt utt. Pievienojamies? :D
Jau 14 skrūves | Ieskrūvē!

navigation
[ viewing | October 7th, 2004 ]
[ go | previous day|next day ]